היבטים משפטיים ותנאי השימוש באתר

כל מה שצריך לדעת על השימוש באתר

הגדרות ומונחים

1. תנאי שימוש אלו מתייחסים לכל פעולת גלישה ו/או צפייה ו/או קריאה ו/או רכישה ו/או עיסקה ו/או שימוש מכל סוג, יהא אשר יהיה (להלן – שימוש) במידע או במוצרים ו/או בשירותים המופיעים באתר “https://www.nlptools.co.il” (להלן – האתר).

2. המונחים “אתה” ו-“גולש” ו-“משתמש” מתייחסים לכל אדם ו/או גוף העושה שימוש באתר.

3. “מפעיל האתר” הינו בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מנהלו ו/או האחראי על תפעולו ו/או צד שלישי שהינו בעל זכויות יוצרים על תוכן האתר או על מוצר המוצע לרכישה באתר.

4. תנאי השימוש נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

כללי

5. תנאי שימוש אלו מחייבים אותך ויחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ודינם כדין הסכם מחייב בינך לבין בעלי האתר ומנהליו. אנא קרא את התנאים שלעיל בעיון, ואם אינך מסכים להם, הימנע משימוש באתר ,בתכניו ובמידע המופיע בו.

 

6. השימוש באתר זה הינו AS-IS, והוא באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. אין בתכני האתר משום יעוץ מקצועי ו/או אישי בכל מקרה, ואין להתייחס למידע המופיע בו ככזה. ידוע למשתמש, כי יתכן והאתר לא יוצג כראוי, אם המשתמש יעשה שימוש לצורך גלישה במערכות הפעלה ו/או ברזולוציה ו/או במרכיב אחר שאינם נתמכים בקוד האתר ו/או שרתי האתר ו/או שרתי צדדים שלישיים המעניקים שירותים לאתר, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 

7. חל איסור מוחלט לערוך שימוש בתכני האתר לצורך ביצוע פעולות האסורות על פי כל דין במדינת ישראל. משתמש הסבור שיש באתר מידע האסור בפרסום, יפנה מייד למפעיל האתר בדוא”ל lior@operationlp.com ויפרט את המידע האסור ומיקומו באתר.

8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שכל שימוש במידע ו/או התבססות על האינפורמציה המופיעה בו לכל צורך אינו מומלץ על ידי מפעיל האתר, והינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, תעשה על אחריותו של המשתמש בלבד, ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בהתייחס לשימוש כאמור ותוצאותיו הישירות ו/או העקיפות, בין אם גרמו לנזק ישיר ו/או עקיף, במפורש או במשתמע, למשתמש ו/או לצד שלישי.

9. מפעיל האתר אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים כל העת, והמידע והתוכן המופיע באתר ניתן לשימוש אישי בלבד, כפי שהם מוצגים (AS-IS) וללא כל התחייבות לנכונותם.

10. האתר וכלל התכנים המופיעים בו, בכל צורה ואופן, בין אם בכתוב ובין אם במצג גרפי ו/או צילומי ו/או אחר מוגנים בזכויות יוצרים והינם לשימוש אישי בלבד במגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלו. אין לפרסם, להפיץ, להציג, לאחסן, להעתיק, לצטט או לשלוח לצד שלישי בכל דרך תוכן מידע מתוך האתר, אלא בהסכמה כתובה ומראש של מפעיל האתר.

11. חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצורך מסחרי, אלא ברשות מפורשת, בכתב ומראש של מפעיל האתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר כאמור, לרבות, אך לא רק, לשלוח פרסומות ו/או לפרסם שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים מסחריים בכל דרך. אין לשלוח הודעות פרטיות למשתמשים אחרים המכילות פרסום מסחרי כאמור.

12. המשתמש יודע, כי חלק מהתכנים שבאתר עשוי להיווצר באמצעות גולשים אחרים, אם באמצעות פרסום נושאים ו/או תגובות ו/או דעות באתר ו/או בחלקים ממנו, ואין למפעיל האתר כל שליטה על פרסום תכנים שכאלו.

13. על אף האמור לעיל, מתחייב כל משתמש לנקוט בלשון תרבותית, בלתי פוגענית, שקרית, מעליבה או משמיצה או מאיימת או פוגעת בפרטיות הזולת ו/או גולשים אחרים ונטולת כל סממן פוגעני מיני, גזעני ו/או בלתי חוקי כנגד גולש אחר ו/או קבוצת גולשים ו/או דעה.

14. מפעיל האתר מעודד שיח תרבותי שמטרתו שיתוף בידע ובדעות, בתוך שמירה על חופש הביטוי, אך יובהר, כי התייחסות פוגענית כאמור, עשויה להביא את מפעיל האתר, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לאסור את השימוש באתר על המשתמש הפוגע, ולהעביר את פרטי הזהות של המשתמש הפוגע לרשויות, ככל שיידרש לעשות כן, וככל שהם בידו.

15. המשתמש מצהיר כי הינו אחראי באופן בלעדי למידע שיפרסם באמצעות האתר והוא לבדו יישא בתוצאות פרסום התכנים כאמור, וכי הוא מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או למפעיל האתר, בשל פרסום תכנים אסורים כאמור.

16. באתר עשויים להופיע הפניות ו/או קישורים לאתרים נוספים (להלן – קישורים). אין למפעיל האתר כל שליטה על תוכן האתרים ו/או המידע המופיע בקישורים והוא אינו מתחייב לתקינות הקישורים, לאמינות, נכונות ו/או אופי המידע המופיע באתרים אליהם מבוצעים הקישורים האמורים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל פעולה ו/או נזק ו/או תוצאה, בין אם ישירה ו/או עקיפה, הנובעת ו/או קשורה בדרך כלשהי לגישה לתוכן ולמידע באתר אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגדו ו/או כנגד מי מטעמו בגין כך.

17. בכל מקרה, ולמען הסר כל ספק, אחריותו של מפעיל האתר תוגבל, לכל היותר, לשווי התמורה המלאה בגין מוצר אשר נרכש באתר ונשלח למשתמש לבקשתו. אחריות מפעיל האתר ו/וא מי מטעמו מוגבלת כאמור לעיל, לכל סוג של תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לפיצויים ו/או להשבה ו/או לעשיית עושר, תהיה עילתה מבוססת על שימוש מכל סוג באתר או בעקבות ביצוע רכישה של מוצר באמצעותו.

18. אם סבור משתמש כלשהו, כי יש בתוכן האתר המפורסם, כדי לפגוע בו ו/או לפגוע במשתמשים אחרים בדרך כלשהי, או שמשתמש אחר ו/או גורם כלשהו פנה אליו בהודעה בעלת אופי מסחרי, עליו לפנות מיידית למפעיל האתר בכתובת הדוא”ל lior@operationlp.com, ולהעלות בפניו את טענותיו, בתוך פירוט מלא של העובדות נשוא התלונה, ומפעיל האתר ישקול בדבר, ויודיע דבר החלטתו.

פרטיות

19. מפעיל האתר מייחס חשיבות רבה ומכרעת לשמירה על פרטיות המשתמש באתר ולא יעשה כל פעולה מכוונת למסירת הפרטים הנאגרים בשרתי האתר לצד שלישי, אלא ברשות המשתמש ומראש. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש הללו מהווה רשות מפורשת למפעיל האתר להשתמש במידע בעת הגלישה בו, ו/או בהתאם לשימוש הנדרש על ידך.

20. לצורך גלישה בחלק מן האתר יתכן והמשתמש יתבקש למסור מידע אישי כגון פרטי זיהוי וקשר, לרבות פרטי כרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה ו/או עיסקה באתר. מפעיל האתר עשוי להשתמש בפרטים שנמסרו על מנת לאפשר הרשמה ו/או עיסקה ו/או רכישה ו/או שימוש באתר ובכלל זאת יהיה רשאי לחלוק מידע זה ו/או חלקו עם חברות האשראי, חברות הסליקה, אתרי סליקה ותשלום און-ליין, בעל זכויות היוצרים ו/או בעל המוצר ו/או בעל השירות הנמכר וכל צד שלישי, ובלבד שהינו זקוק למידע על מנת לאפשר את השימוש המבוקש על ידך. יודגש, כי מפעיל האתר אינו אחראי על מדיניות הגנת הפרטיות של גופים הללו.

21. בעת הרכישה באתר באמצעות פרטי כרטיס האשראי, משתמש מפעיל האתר בדף סליקה מאובטח אשר מעביר את פרטי האשראי לסליקה באמצעות חברת הסליקה טרנזילה העומדת בדרישות תקן האבטחה PCI-DSS רמה 1. כמו כן, רצוי לציין כי פרטי האשראי של המשתמש אינם נשמרים באתר.

22. מפעיל האתר מדגיש כי אתרי אינטרנט חשופים לניסיונות פריצה רבים ואין חסינות מלאה מפני חדירה של גורמים בלתי מורשים למידע המאוחסן בשרתי האתר ו/או בשרתי צד שלישי המאחסנים מידע עבור ו/או לצורך שימוש באתר /ואו לצורך ביצוע רכישה ו/או עיסקה מכל סוג שהוא באתר. בנוסף, מפעיל האתר מדגיש, כי אין בכוחו לשלול באופן מוחלט שיבושים בהפעלת האתר ו/או הקישורים שבו, והוא לא ישא בכל אחריות לנזק שיגרם בעקבות שיבושים שכאלו.

23. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח מידע ממוקד בנושאים המוצגים באתר או ליצירת קשר, ומסירת כתובת דואר אלקטרוני מהווה הסכמה מאת המשתמש לפעולות אלו.

24. בהתאם לאמור לעיל, המשתמש משחרר את האתר ואת מפעיל האתר מכל אחריות לנזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות שימוש באתר.

תנאים כלליים לרכישה ו/או עיסקה באתר

25. עיסקה באתר תיערך רק על ידי אדם בן 18 והילך אשר מורשה להחזיק כדין כרטיס אשראי תקף על שמו, של אחת מחברות האשראי המאושרות על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, והוא מחזיק בתיבת דואר אלקטרוני פעילה בבעלותו. כמו כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאי מסירת פרטי אמת בטופס ההזמנה לרכישה באתר ו/או לביצוע עיסקה באתר אסור בהחלט ובמידה וייגרם נזק למפעיל האתר בשל מילוי פרטים שאינם פרטי אמת, הוא יידרש לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

26. ביצוע עיסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי מדיה מגנטית אחר מהווה אישור מטעם המשתמש כי הוא מבצע את העיסקה ברשות ובזכות, בכפוף לדיני מדינת ישראל.

27. ביצוע עיסקה מוצלחת, תפתח את הגישה למוצרים ו/או לתכנים באופן מיידי. לעתים, תידרש כניסה מחודשת לאתר או שימוש בקוד אישור אשר יישלח דרך הדואר האלקטרוני, שלאחריהם, תהיה למשתמש גישה למוצרים ו/או לתכנים שרכש.

28. פרטים שימסרו לצורך ביצוע עיסקה באתר כנדרש בעמוד ההזמנה ישמרו אצל מפעיל האתר, למעט פרטי כרטיס האשראי, ויעשה בהם שימוש בהתאם לעקרונות שפורטו בפרק הפרטיות לתנאי שימוש אלו.

29. מכירת מוצרים, מחיריהם, אופיים, צורתם ואופן אספקתם וכן עלות המשלוח תלויים באופן בלעדי במפעיל האתר, ונתונים לשינוי בהתאם להחלטתו הבלעדית, וללא הודעה מראש. יובהר, כי מחירי המוצרים כוללים מע”מ כדין בישראל. מחירי המוצרים המוצגים באתר הם המחירים הסופיים, והם לא ישונו, בשל מגבלות טכניות, אף אם אין צורך בגביית מע”מ ישראלי.

30. המשתמש מסיר כל אחריות ממפעיל האתר ו/או מי מטעמו לכל שיבוש ו/או תקלה ו/או בעיה מכל סוג אשר יסכלו ו/או ימנעו את ביצוע העיסקה המבוקשת, לרבות, אך לא רק, אירועי כוח עליון, טעויות ושגיאות כתיב, תקלות בשרתי צדדים שלישיים או מחסור במלאי מוצר שנרכש באתר. בהתאם, למפעיל האתר קיימת זכות בלעדית לשיקול דעתו לגרום לביטול העיסקה או למסירת זיכוי בשוויה לרכישת מוצר אחר ו/או לספק למשתמש מוצר דומה בשווי ערך דומה.

31. הפרה של תנאי השימוש באתר, עשויה להביא לביטול כל עיסקה שנערכה בו בהתאם לשיקול דעתו של מפעיל האתר והמשתמש יהיה אחראי בכל מקרה לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או בעלי זכויות היוצרים ו/או צדדים שלישיים בגין כל נזק שיגרם, לרבות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות.

32. ביטול עיסקה שבוצעה יעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981, ובכפוף להודעה מוקדמת ולגביית דמי ביטול, בהתאם להוראות הדין החל על עיסקת מכר מרחוק, כאמור.

שונות

33. מפעיל האתר רשאי לשנות את האתר בכל דרך שימצא לנכון ובכלל זאת להפסיק את פעולתו ללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש בו ו/או לשנות את אופיו, תוכנו וצורתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעקבות ביצוע פעולה כאמור.

34. מפעיל האתר דואג לתחזוקת האתר השוטפת. עם זאת, לעתים רחוקות עשויות להיווצר תקלות נקודתיות בתפקודו התקין. במידה ונוצרה תקלה שכזו, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר בכתובת הדוא”ל: lior@operationlp.com או לחליפין דרך טופס יצירת הקשר הנמצא בקישור זה.

35. אין במה שלא נאמר בתנאי השימוש שלעיל כדי להקנות כל זכות למשתמש ו/או לצדדים שלישיים ומפעיל האתר אינו מוותר על כלל הזכויות הקיימות לו, בין אם פורטו לעיל ובין אם לא ניתנה להן כל התייחסות.

36. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על השימוש באתר, ולא יערך כל פירוש על פי דינים זרים לגבי המותר והאסור בעת הגלישה ו/או השימוש באתר. הסמכות המקומית הבלעדית בגין כל עניין הקשור ו/או הנובע משימוש באתר כהגדרתו ברישא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

37. בכל עניין הקשור לשימוש באתר, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר בכתובת דוא”ל : lior@operationlp.com, במספר הטלפון 03-7445197 או באמצעות הדואר לכתובת הבאה:

ליאור ברקן
משה דיין 58, חולון
מיקוד 5867180

תפריט נגישות

Scroll to Top

איזה כיף שהגעת!

עכשיו צריך רק להיכנס ולהמשיך ליהנות מהקורסים

זה מה שמצאנו בסל הקניות שלך: